Cơ Quan Hành Chính TP. Thủ Đức Hoạt Động Chính Thức Từ Ngày 7-2

Cơ Quan Hành Chính TP. Thủ Đức Hoạt Động Chính Thức Từ Ngày 7/2

UBND TP.HCM ban hành QĐ điều chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM. Việc tổ chức sắp xếp bộ máy của thành phố mới được chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 1/1 đến 7/2 hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao. Ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thể chính trị – xã hội; Cơ quan hành chính nhà nước. Các tổ chức thuộc ngành dọc của TW đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Hoàn chỉnh đưa bộ máy hành chính nhà nước của TP. Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 7.2.

Trước ngày 8/1, Ban Tổ chức Thành ủy phải tham mưu Thường vụ Thành ủy TP.HCM sắp xếp, thành lập, sáp nhập bộ máy các tổ chức Đảng, chính trị – xã hội của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Đặc biệt, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và Thành ủy viên.

Trước ngày 17.1, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Bao gồm: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban và Phó trưởng ban HĐND; Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND.

Trước ngày 25.1, thủ trưởng các sở/ngành phải kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tài sản, biên chế, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Việc thay đổi bảng tên, biển hiệu phải được các cơ quan và địa phương hoàn tất trước ngày 1/2. Đến trước ngày 7.2 phải thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố Thủ Đức.

Giai đoạn 2: Từ ngày 7/2 đến ngày bầu cử 23/5, UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp. Từ đó, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Giai đoạn 3: Sau ngày bầu cử 23.5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan sau bầu cử. Hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Thành phố Thủ Đức.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter